لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی 2023-2022

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی 20-2019

لیست جدید دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت برای سال تحصیلی 2023-2022 با بررسی های کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS ، Shanghai  لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع جهت ورودی‌های سال تحصیلی 2020-2019 در رشته های مرتبط با علوم پزشکی مشخص و اعلام گردید. در سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاه‌های موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور مورد تایید می باشد.

لیست دانشگاههای مورد تایید مجارستان
Semmelweis University
University of Szeged
University of Debrecen
University of Pécs
Budapest University of Techlogy and Economics

دانلود لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی 20-2019