شرايط نقل و انتقال دانشجويان ايراني شاغل در خارج

شرايط عمومي و اختصاصي نقل و انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل رشته‌هاي گروه آموزش پزشكي در خارج از كشور

 

توجه: انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور از سال 2009-2008 به دانشگاه هاي داخل كشور ممنوع مي‌باشد. بديهي است در صورت معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل ضمن رعايت شرايط انتقال صرفاً مي‌توانند به يكي از شعب بين‌الملل دانشگاه ها انتقال يابند.

 

شرايط عمومي:

1-      خروج قانوني از كشور

2-   معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو با توجه به آخرين مصوبات شورايعالي ارزشيابي ليست دانشگاه هاي معتبر كشور واقع در سايت : http://dme.behdasht.gov.ir

3-      نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل در دانشگاه مبداء و دانشگاه هاي داخل كشور از نظر مقررات آموزشي و خدمات نظام وظيفه.

4-   دارا بودن ديپلم كامل متوسطه و گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد (يا معادل ارزشيابي شده آن به تائيد وزارت آموزش و پرورش مدارس تطبيقي واقع در سعادت آباد – ميدان فرهنگ)

5-   دارا بودن مدرك تحصيلي هر دوره براي ورود به دوره بعدي كه مورد تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

 

شرايط اختصاصي:

–     دارا بودن ميانگين نمرات معدل كتبي ديپلم متوسطه با حداقل نمره 14 و نمرات كل ديپلم متوسطه با حداقل نمره 16 براي ديپلمه‌هاي نظام قديم.

–     دارا بودن ميانگين مجموع معدل كل ديپلم متوسطه و پيش‌دانشگاهي نظام جديد با حداقل نمره 16 مشروط بر اينكه هيچ يك از نمرات كمتر از 14 نباشد در يكي از رشته‌هاي رياضي فيزيك و يا علوم تجربي.

–     گذراندن حداقل 72 واحد درسي در نظام واحدي و يا دو سال تحصيلي در نظام ساليانه در خارج از كشور با ميانگين نمرات 15 از 20 در مقاطع دكتري (براي رشته هاي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي

–     گذراندن حداقل 36 واحد درسي در نظام واحدي و يا يك سال تحصيلي در نظام ساليانه در دانشگاه هاي غيرمشروط در خارج از كشور با ميانگين نمرات 15 از 20 براي فرزندان اعضاء هيات علمي دانشگاه ها اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور

–     شركت و قبولي در امتحان جامع علوم پايه براي دانشجوياني كه در دانشگاه هاي بلوك شرق (دانشگاه هاي معتبر مشروط طبق دفترچه راهنما يا سايت) به تحصيل اشتغال دارند. (اعم از فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور) الزامي است.

–     گذراندن حداقل 16 واحد درسي يا يكسال تحصيلي در نظام ساليانه با حداقل ميانگين نمرات 15 از 20 براي رشته‌هاي كارشناسي ارشد و ميانگين نمرات كل مقطع كارشناسي با حداقل نمره 15

–     گذراندن حداقل 36 واحد درسي يا يكسال تحصيلي در نظام ساليانه با ميانگين نمرات گذرانده شده با حداقل نمره 14 از 20 براي مقاطع كارشناسي

–     گذراندن حداقل 18 واحد درسي و يا يكسال تحصيلي در نظام ساليانه با ميانگين نمرات واحدهاي گذرانده شده با حداقل نمره 14 از 20 براي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته.

 

توجه: كليه دانشجويان منتقله مي‌توانند فقط از دانشگاه هاي تيپ دو و سه پذيرش بگيرند و انتقال به دانشگاه هاي تيپ يك ممنوع مي‌باشد.

 

دانشگاه هاي تيپ I:

اصفهان – اهواز – ايارن – تهران – شهيدبهشتي – تبريز – كرمان – شيراز – مشهد

 

دانشگاه هاي تيپ II:

اردبيل – اروميه – بابل – بندرعباس – بيرجند – رفسنجان – زاهدان – زنجان – سمنان – قزوين – كاشان – كرمانشاه – گلستان – گيلان – مازندران – همدان – يزد – شاهد

 

دانشگاه هاي تيپ III:

ايلام – بجنورد – بوشهر – توانبخشي – جهرم – زابل – سبزوار – شاهرود – شهركرد – فسا – قم – كردستان – ياسوج

 

كليه دانشجويان انتقالي به دانشگاه هاي داخل كشور موظف به پرداخت هزينه تحصيلي ساليانه با توجه به مفاد بند (ح) تبصره (17) قانون بودجه سال 1383 بشرح ذيل مي‌باشد كه 30 درصد افزايش هزينه‌هاي تحصيلي ساليانه به عهده هيات امناء دانشگاه مي‌باشد.

1-      دانشجويان رشته پزشكي                          58/000/000        ريال

2-      دانشجويان رشته دندانپزشكي                   73/000/000        ريال

3-      دانشجويان رشته داروسازي                      50/000/000        ريال

 

مدارك مورد نياز جهت طرح تقاضا در شوراي انتقال مردادماه و دي ماه هر سال تحصيلي:

1-      اصل ريز نمرات تحصيلي به تائيد دانشگاه محل تحصيل و سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور

2-      محل تحصيل

3-      اصل ديپلم

4-      اصل پيش دانشگاهي

5-      حكم كارگزيني اعضاي هيات علمي دانشگاه ها براي دانشجوياني كه والدين آنها هيات علمي دانشگاه مي‌باشند.

6-      درخواست شخصي