لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

لیست دانشگاههای مورد تایید مجارستان

University of Szeged

Eötvös Lorànd University

Central European University

University of Debrecen

Semmelweis University

University of Pécs

Budapest University of Techlogy and Ecomics